Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN CARAVANSTALLING MOL

A. BUITENSTALLING & BINNENSTALLING

 • Stalling geschiedt uitsluitend op eigen risico.
 • Alle gestalde voertuigen dienen verzekerd te zijn door de eigenaar.
 • Alle gestalde voertuigen dienen voorzien te zijn van een kentekenplaat.
 • Bij inschrijving is een kopie van het kentekenbewijs vereist.
 • Betalingen geschieden uitsluitend via de bank, u ontvangt vooraf, 1 maand voor uw startmaand, een factuur.
 • Opzeggen kan alleen schriftelijk minimaal 1 maand voor de 1ste dag van uw startmaand.
 • Er is geen restitutieregeling.
 • Bij wijziging van uw gestalde voertuig willen wij tijdig worden geïnformeerd en ontvangen wij graag een kopie van het kentekenbewijs.
 • Een tekortkoming van Mol in de nakoming van enige verplichting kan niet aan Mol worden toegerekend in geval van een van de wil van Mol onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen  geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Mol kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend brand, diefstal, schade, pandemie, storm en andere (natuur)rampen.
 • Aansprakelijkheid
  Ieder aansprakelijkheid van Mol is beperkt tot een bedrag (exclusief BTW) gelijk aan het jaartarief dat door Mol in rekening is gebracht en tijdig is voldaan.
  Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van Mol voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Mol of zijn leidinggevende ondergeschikten.
 • Bevoegde rechter en rechtskeuze
  Op de rechtsverhouding tussen partijen is Nederlands recht van toepassing. Slechts de rechtbank Rotterdam zal bevoegd zijn van enig geschil tussen partijen kennis te nemen.

B. BUITENSTALLING

 • Stal uw voertuig zodanig dat het paaltje met het plaatsnummer in het midden staat.
 • Het is slechts toegestaan 1 voertuig (tenzij anders is overeengekomen) per plaats te stallen. Het is niet toegestaan andere materialen op de plaats achter te laten.
 • Besteed voldoende aandacht aan de beveiliging van uw gestalde voertuig. Sluit (dak)ramen en deuren en maak gebruik van disselsloten en wielklemmen.
 • Gestalde voertuigen dienen goed op de steunen te worden gezet. Evt. gebruik van plankjes, tegels en/of stenen is daarbij, als versteviging, toegestaan.
 • 365 dagen per jaar kunt u, zonder aan- of afmelden, bij uw voertuig. Check altijd voor actuele openingstijden de site.
 • Voor het afdekken van voertuigen adviseren wij alleen officiële en professionele hoezen. Schade voortvloeiend uit gebruik hiervan aan uw voertuig of aan derden is voor eigen risico. Plastic (bouw)zeilen zijn niet toegestaan.  
 • Stalt u bij ons een camper, dan kunt u bij het ophalen van de camper desgewenst de auto op uw plaats achterlaten. 

C. BINNENSTALLING

 • U dient minimaal 1 week van te voren de datum en tijd van ophalen door te geven. Aanvragen per mail worden altijd binnen 2 dagen bevestigd. Ontvangt u geen bevestiging, dan s.v.p. bellen. Via de site is het ook mogelijk om een ophaalverzoek in te vullen. https://caravanstallingmol.nl/ophaalverzoek/
 • Voertuigen staan op de afgesproken tijd klaar op het rangeerterrein.
 • Voor het terugbrengen van uw voertuig hoeft u geen afspraak te maken.
 • Voertuigen op het rangeerterrein staan hier voor eigen risico.
 • Zet uw voertuig op slot m.b.v. een disselslot en laat een reservesleutel met uw naam bij ons achter. Wielklemmen kunnen niet worden gebruikt.
 • Sluit (dak)ramen en deuren.
 • I.v.m. de veiligheid is het verboden om gasflessen, accu’s en andere brandbare vloeistoffen in de caravan achter te laten.
 • De binnenstalling is gesloten van 1 november tot en met 1 april. Indien u uw gestalde voertuig eerder nodig heeft dan 1 april, kunt u dit vóór 1 november doorgeven.
 • Tijdens de winterperiode is het onmogelijk om in of bij uw gestalde voertuig te komen.